Kronika 2016

P. Ondřej Horáček
Vánoční koncert v našem kostele byl 3. ledna. Vystoupil folklorní soubor Majetínek z Majetína, rodné vesnice našeho kněze.

   6. ledna sloužil otec Ondřej mši svatou spojenou s žehnáním koledníkům. Ti pro pomoc potřebným vykoledovali v Lipové (Lipová, Hrochov, Seč) 24 794 Kč, v Suchdole (Suchdol, Jednov, Labutice) 20 971 Kč. Charita Konice rovněž přerozděluje peníze z postní almužny. Farníci přinesli pokladničky do kostela o Květné neděli 20. března; celkem 34 papírových pokladniček  v celkové částce 9 278 Kč. 
 
  V pátek 4. března po večerní mši svaté začala 24 hodinová adorace do sobotní večerní mše svaté. Jedná se o výzvu Svatého otce Františka pod názvem
24 hodin pro Pána. Byla vystavena Nejsvětější svátost oltářní, věřící se po hodině střídali dle rozpisu.          
 
  3. dubna o Neděli Božího milosrdenství sloužil mši svatou v 15 hod P. František Dobeš z Brodku u Prostějova. Po mši svaté jsme se společně modlili Korunku Božího milosrdenství.
 
  8. duben je každoročně adoračním dnem farnosti, kostel byl otevřen k modlitbě celých 24 hodin, lidé se střídali dle rozpisu.
 
  30. dubna jsme se vypravili na pouť za obnovu rodin a duchovní povolání děkanátů Konice a Svitavy do katedrály do Olomouce, spojené s projitím Svatou branou v Roce milosrdenství. Mši svatou sloužil otec arcibiskup spolu s kněžími z děkanátů Konice a Svitavy. Jeli jsme autobusem s brodeckými, šubířovskými a ptenskými farníky a našimi kněžími. Někteří jeli auty.
Svatý rok milosrdenství byl zakončen 13. listopadu uzavřením Svatých bran.      
 
 
Pouť dětí a mladých k Panně Marii proběhla 7. května. Mše svatá byla sloužena v 10 hod. Kázání si připravil P. Jan Rimbala, kněz spišské diecéze z Institutu Krista Velekněze v Choryni. Následovalo občerstvení, které připravili naši mladí, poté jako v minulých letech děti soutěžily na hřišti. Na zakončení pouti připravila farnost Ptení májovou pobožnost.

  8. května sloužil náš pan farář mši svatou za živé a zemřelé hasiče z naší farnosti. Promluvu si připravil trvalý jáhen Jaroslav Koudelka z Velkých Opatovic.
 
  Biskupové Čech a Moravy vyhlásili v Roce milosrdenství
celonárodní pouť do baziliky Božího milosrdenství do Krakova na sobotu 28. května. Pouť připravovalo Radio Proglas a Televize Noe. Jeli jsme autobusem společně s brodeckými, šubířovskými, ptenskými farníky a našimi kněžími. Bazilika byla přeplněna českými poutníky, někteří se dovnitř nedostali. Mši svatou sloužil kardinál Dominik Duka společně s biskupy a kněžími ČR. Odpoledne probíhala setkání, přednášky, adorace ve skupinkách. Individuálně si každý mohl prohlédnout místa spojená se životem svaté Faustyny Kowalské, uctít její ostatky. Domů jsme se vrátili v pozdních večerních hodinách.
 
  29. května jsme slavili
Boží Tělo. Po mši svaté jsme šli průvodem kolem kostela ke čtyřem venkovním oltářům, které připravili farníci z jednotlivých obcí. K důstojné oslavě přispěli i hasiči z farnosti, hudebně doprovázela Lipovanka, družičky sypaly květiny.

  10. června proběhla
Noc kostelů. Dopolední program byl věnován dětem mateřských škol z Lipové, z Jednova a žákům 1. - 5. ročníku ZŠ Lipová. V 18 hod byla komentovaná mše svatá. Lidé si mohli prohlédnout kresby dětí, výstavku starších kancionálů, Biblí, které zapůjčili farníci. Návštěvníci si mohli prohlédnout varhany a podívat se do věže kostela. Před kostelem bylo možné ochutnat mešní víno, klášterní pivo. Ve 22 hod trubači troubili z věže kostela. Na závěr dne bylo možné si v kostele za zvuku varhan a houslí zapálit svíčku a pomodlit se.
 
 
První svaté přijímání jsme slavili 12. června. Příprava probíhala po celý školní rok společnými setkáními rodičů a dětí na faře. Děti poprvé slavily svátost smíření 13. května. První svaté přijímání přijalo devět dětí:
Aneta Spáčilová z Lipové, Valérie Rusová, Michal Pejř a Dominik Zatloukal z Jednova, Anna Greplová, Karolína Kýrová, Jiří Fiedler a Martin Zatloukal ze Suchdola, Martin Podhorný z Brodku u Konice.

  15. června jely děti navštěvující náboženství společně s konickou farností na Svatý Hostýn. Na zpáteční cestě navštívily Muzeum Komenského v Přerově.

  Pan Josef Hloušek  z Horního Štěpánova vyřezal a daroval farnosti
dřevěnou sochu anděla. Byla umístěna do prostoru mezi farou a kostelem. 19. června v neděli po mši svaté jsme se shromáždili před kostelem k jejímu požehnání.              
             
   Hlavní pouť připadla na neděli 3. července. Všechny tři mše svaté (v 7.30 hod,  v 9 hod a v 10.30 hod) sloužil P. Karol Matlok z Kongregace kněží Mariánů, t.č. působící v Broumově. Mši svatou v 10.30 hod doprovázela dechová kapela Lipovanka.
 
  10. července o Malé pouti sloužil mši svatou v 8.30 hod  P. Jiří Ševčík, t.č. stěhující se z farnosti Hulín do farnosti Horní Lhota. Mši svatou v 10.30. sloužil P. Tomáš Klíč ThLic., t.č. působí v Rokytnici u Přerova.
 
  O Porciunkuli sloužil obě mše svaté Mons. Vojtěch Šíma z Velehradu. Opět připutovali pěšky poutníci z protivanovské farnosti se svým knězem P. Zdeňkem Fučíkem.
 
  26. srpna se děti, mládež se svými rodiči a prarodiči vypravili na Stražisko do kostela k andělům strážným. Zúčastnily se převážně děti ze Suchdola, ale i z Jednova a Labutic. Program pro ně připravili mladí ze Suchdola.
 
  Mši svatou spojenou s žehnáním školních aktovek a pomůcek sloužil
1. září náš pan farář. Mladí připravili na hřišti hry pro děti a opékání špekáčků.

  Mše svatá na poděkování za úrodu byla sloužena v neděli 4. září.  
 
  11. září při pouti ke Svátku Narození Panny Marie sloužil obě mše svaté P. Bernard Slaboch O. Praem ze Svatého Kopečka u Olomouce. Na mši svatou v 10.30 hod přijeli poutníci a hasiči z Horního Štěpánova se svým knězem P. Josefem Pejřem. Po mnoha letech přišli někteří poutníci z Horního Štěpánova pěšky.
 
  15. září proběhlo v kulturním domě v Jesenci
setkání ekonomických a pastoračních rad děkanátu, na kterém se představili jednotliví pracovníci děkanátu: technický administrátor, účetní, kaplan pro mládež, přítomen byl zástupce Centra pro rodinu Kána Konice. Setkání začalo v kostele v Jesenci mší svatou, kterou sloužil otec děkan Milan Ryšánek s kněžími děkanátu. 
 
  Pouť nemocných spojená s udělováním pomazání nemocných byla v sobotu 17. září. Mši svatou sloužil P. Jiří Janoušek, působící ve farnosti Fryšava pod Žákovou horou. Svátost pomazání nemocných přijalo 47 lidí.
 
  Svatohubertskou mši svatou dne 22. října sloužil generální vikář Arcibiskupství olomouckého Mons. Josef Nuzík. Mši svatou doprovázeli myslivečtí trubači z Přerova pod vedením ing. Vladimíra Sekery.
 
  Mši svatou za zemřelé s průvodem na hřbitov sloužil otec Ondřej
6. listopadu. Doprovázela Lipovanka.

  8. prosince byl kostel otevřen k osobní modlitbě od 12 – 13 hod, tzv. Hodina milosti pro svět, která vznikla na přání Panny Marie při soukromém zjevení v Montichiari. 
 
  25. května sloužil mši svatou na Mariánské zahradě P. Jindřich Peřina z Vizovic. 25. června sloužil mši svatou P. Jan Lisowski, který přijel se svými farníky ze Šumic a Rudic. 25. července sloužil mši svatou na Mariánské zahradě P. Pavel Krč, který působí ve farnosti Horní Dubňany. Spolu s ním byl u oltáře P. Josef Glogar SDB z Prostějova. 25. srpna sloužil mši svatou P. Martin Vévoda z farnosti Velký Ořechov. 25. září sloužil mši svatou na Mariánské zahradě novokněz P. Tomasz Žurek, kterého jsme znali z působení P. Jana Lisowského,  t.č. působí P. Tomasz ve farnosti Uherský Brod.  Spolu s ním byl u oltáře i P. Jan Lisowski. Po mši svaté novokněz individuálně uděloval novokněžské požehnání. Po každé mši svaté jsme se na Mariánské zahradě pomodlili Litanie loretánské. 25. října sloužil mši svatou za zemřelé v kostele P. Josef Pejř z Horního Štěpánova. Po ní jsme se na Mariánské zahradě pomodlili desátek růžence za zemřelé a rozsvítili svíčky kolem sochy Panny Marie.      
 
  Děti byly na farním táboře od 9. července do 16. července na faře v Cholini. Celotáborová hra byla ve stylu „Cesta kolem světa za osm dní.“ Mládež byla na putovním táboře na faře v Hraběšicích od 15. srpna do 22. srpna, celou dobu s nimi trávil P. Michal Zahálka, t.č. působící ve Zlíně.
 
  Česká křesťanská akademie, místní skupina Jednov, kterou založili manželé Pospíšilovi z Jednova, pořádala ve farní klubovně tyto přednášky: 24. ledna s  názvem Mise Kosovo aneb služba vojenského kaplana v armádě. Besedovat přijel P. Josef Glogar SDB z Prostějova. 7. února na téma Svět islámu, přednášel Th.Lic. Jaroslav Franc Th.D., rodák z Labutic, předseda Akademického senátu Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci. V neděli 24. dubna se jednalo o cestovatelské povídání na téma Izrael na druhý pohled s panem Jaromírem Baronem ml. z Jednova.  29. května přednášel Mgr. Petr Husák, doktorand Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na téma Druhý vatikánský koncil v Českých zemích s přesahem do současnosti. 27. listopadu Mgr. Petr Husák přednášel na téma Po stopách skryté církve.

  Na rok 2016 byl vydán děkanátní stolní kalendář s fotografiemi z akcí ve farnostech. V Suchdole v kulturním domě se začaly scházet děti pod názvem Spolčo broučci, program připravuje paní Jarmila Greplová a Marie Zatloukalová ze Suchdola. Společenství pro seniory a manžele pokračuje ve svém setkávání. Mladí jezdili i letos na setkání Exit 316, setkání se střídala po jednotlivých farách děkanátu.
 
  V březnu byla provedena
oprava varhan v částce 35 300 Kč. Opravu provedl Jaroslav Stavinoha z Valašské Bystřice. V srpnu provedl restaurátor Michal Zlámal z Vísky u Litovle odborné očištění  oltáře před dřevokazným hmyzem. Farnost uhradila 34 200 Kč.     

 
Statistika:

  2 křty,
  4 svatby,
  9 dětí u 1. sv. příjímání,
  16 pohřbů,
  49 osob přijalo svátost pomazání nemocných


   Zpracovala: Anežka Hamplová ml.