Kronika 2017

P. Ondřej Horáček
  1. února přijal Svatý otec František rezignaci pomocného biskupa Mons. Josefa Hrdličky, z důvodu dosažení hraničního věku 75 let.
  18. března zemřel emeritní arcibiskup pražský Miloslav kardinál Vlk
(*17.5.1932), 35. arcibiskup pražský a primas český. Byl pohřben 25. března. Tělo uložili do arcibiskupské hrobky v pražské katedrále sv. Víta. Zádušní mši svatou sloužil pražský arcibiskup Dominik Duka, kázal plzeňský emeritní biskup František Radkovský. Obřady posledního rozloučení vedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner.                             
  Papež František jmenoval dva pomocné biskupy pro naši arcidiecézi. Stali se jimi: Mons.Antonín Basler, kancléř arcibiskupství a Mons. Josef Nuzík, generální vikář olomoucké arcidiecéze. Oznámil to při slavnostní bohoslužbě na Velehradě 5. července arcibiskup Giuseppe Leanza, apoštolský nuncius v České republice. Biskupské svěcení pomocných biskupů se uskutečnilo 14. října při mši svaté v 10 hodin v olomoucké katedrále sv. Václava. Svěcení udělil Mons. Jan Graubner, spolusvětiteli byli: emeritní pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička a  brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Do katedrály se vešlo asi 1700 lidí, dalších asi 300 lidí sledovalo dění na velkoplošných obrazovkách venku.
  Mons. Mgr. Antonín Basler se narodil 16. února 1956 v Šumperku. Absolvoval Střední železniční školu v Šumperku.  V roce 1979 nastoupil k pětiletému studiu na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu do Litoměřic. Dne 30. června 1984 byl vysvěcen v olomoucké katedrále biskupem Josefem Vranou na kněze. Jeho heslem je: Skrze Něho, s Ním a v Něm. „Vyjadřuje můj životní postoj, ke kterému jsem po 33 letech kněžské služby dozrál a v němž bych chtěl růst i nadále,“vysvětlil Mons. Basler.
  Mons. Mgr. Josef Nuzík se narodil 25. července 1966 ve Strání. Maturoval na Středním odborném učilišti ve Slováckých strojírnách v Uherském Brodě. Na podzim 1989 začal studovat  na  Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, po roce ve studiu pokračoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 17. června 1995 přijal v Olomouci kněžské svěcení z rukou arcibiskupa Jana Graubnera. Biskupským heslem Mons. Nuzíka je: Hlásat radostnou zvěst. „V tomto hesle se spojuje můj vnitřní postoj s vnějšími okolnostmi: smutných a složitých zpráv je přespříliš, evangelium je ale radostnou zvěstí pro člověka všech dob,“ uvedl.
  13.května v portugalské Fatimě svatořečil papež František Hyacintu a Františka Martovy. Zúčastnilo se půl milionu lidí. Letos uplynulo od zázraku ve Fatimě 100 let.        

  6. ledna o slavnosti Zjevení Páně otec ve mši svaté požehnal našim koledníkům. Děti v našich obcích vykoledovaly při Tříkrálové sbírce na podporu lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla 48 660 Kč.
  Vánoční koncert v našem kostele proběhl 8. ledna. Účinkoval Folklórní soubor Leluja z luhačovického Zálesí spolu s cimbálovou muzikou Cyril a mužským sborem Bratříčci.
  Mši svatou 2. února sloužil P. Jaroslav Stříž z Křešic u Litoměřic, rodák z Kořence. V promluvě použil svědectví svého života, následovalo Mariánské večeřadlo.
  Arcidiecézní fórum mládeže Velehrad 2017 proběhlo 10. - 12. února. Mladí se společně s otcem arcibiskupem  zamýšleli nad evangelizací v dnešní době. Zúčastnil se Jan Ševčik ze Seče.
  3. března byla přivezena do našeho kostela putovní socha Panny Marie Fatimské, proběhl tzv. Fatimský večer. Společně jsme se modlili růženec, paní Ivanka Štěpánková nám vyložila okolnosti zjevení Panny Marie ve Fatimě, následovala mše svatá a prvopáteční adorace do 21.30 hod.
  24. března po večerní mši svaté jsme se adorací před Nejsvětější svátostí připojili k papežově postní iniciativě 24 hodin pro Pána. Věřící se po hodině střídali.
  Na pátek 7. dubna připadl adorační den farnosti a den modliteb za bohoslovce. Nejsvětější svátost byla vystavena po mši svaté v 17.40 hod do sobotní mše svaté v 17.15 hod. Farníci se střídali dle rozpisu.
  O Květné neděli 9. dubna přinášeli farníci do kostela papírové pokladničky, tzv. Postní almužna, které byly předány Charitě Konice, nastřádali jsme 9 548 Kč.  
  Neděli Božího milosrdenství jsme slavili 23. dubna, mši svatou v 15 hodin sloužil P. Bernard Petr Slaboch O.Praem. Po mši svaté jsme se společně pomodlili Korunku k Božímu milosrdenství.
  Poutní mši svatou 1. května  sloužil P. Jiří Ševčík, který přijel se svými farníky z Horní Lhoty. Promluvu si připravil P. Michal Zahálka, který působí ve Zlíně. Mladí z konické farnosti si pro děti připravili soutěže a hry na hřišti, naše mládež zajišťovala občerstvení. Pouť byla zakončena májovou pobožností ve 14 hodin, kterou si připravila farnost Ptení.
  7. května sloužil mši svatou za živé a zemřelé hasiče farnosti P. Jiří Koníček, dómský vikář z Olomouce.
  25. května sloužil mši svatou P. Jan Szkandera, spirituál Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Loretánské litanie jsme se společně pomodlili na Mariánské zahradě.
  Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání byla opět na Kalvárii u Jevíčka, a to 27. května. V 15 hodin začala křížovou cestou, v 17 hodin sloužil mši svatou Mons. Jan Graubner.
  První svaté přijímání jsme slavili 11. června, mše svatá byla v 9.30 hod. Po roční přípravě a setkávání na faře spolu s rodiči, přijaly poprvé Eucharistii tyto děti: Simona Dostálová ze Suchdola, Ester Havlenová a Matěj Minx z Lipové,  Klára Pospíšilová z Jednova,  Karolína Bartošková, Věra Klementová a Aneta Zatloukalová z brodecké farnosti.

  14. června jely děti navštěvující náboženství na výlet do Brna. Spolu s nimi jely i děti z konické farnosti. V našem kostele měly v 8.40 hod mši svatou, kterou sloužil P. Ondřej a P. Milan Ryšánek, konický děkan.
  Na 18. června připadla slavnost Božího Těla. Po mši svaté v 10.30 hod jsme šli průvodem ke čtyřem oltářům, které připravili farníci z jednotlivých vesnic. Hudebně doprovázela dechovka Lipovanka, družičky sypaly květiny, přítomní byli hasiči z našich vesnic.       
  Ekonomické a pastorační rady našeho děkanátu se sešly 22. června v Jesenci. Po mši svaté v 18 hodin následovalo setkání v kulturním domě v Jesenci. Příspěvek za naši farnost přednesla Marta Greplová z Jednova.
  25. června sloužil mši svatou na Mariánské zahradě P. Ondřej, promluvu si připravil trvalý jáhen František Hodinka z farnosti Dub nad Moravou.                     
  Pozvání na Velkou pouť 2. července přijal a všechny tři mše svaté sloužil Mons. Adam Rucki z Ostravy. O Malé pouti 9. července sloužil mše svaté v 8. 30 hod a v 10. 30 hod P. Miroslav
Herold SJ, člen jezuitské komunity v Olomouci.     
  25.července sloužil mši svatou pro chladné počasí v kostele P. Jiří Ševčík.        
  Děti byly na táboře v Libině od 16. do 23. července. Mládež měla putovní tábor od 26. července do 2. srpna na chatě Ztracenka v Jeseníkách.
  O Porciunkuli 6. srpna sloužil obě mše svaté Mons. Vojtěch Šíma z Velehradu. Na mši svatou v 10. 30 hod pěšky připutovali farníci z Protivanova se svým knězem P. Zdeňkem Fučíkem.       
  25.srpna sloužil mši svatou na Mariánské zahradě P. Vincenc Svák z Drahan.
  Za úrodu jsme děkovali ve mši svaté 3. září. 4. září měly děti a mládež mši svatou spojenou s žehnáním aktovek a školních pomůcek. Promluvu si připravil P. Michal Zahálka. Po mši svaté následovalo opékání špekáčků a hry na orelském hřišti.
  10. září při pouti ke svátku Narození Panny Marie  sloužil mše svaté P. František Dobeš z Brodku u Prostějova. Při všech čtyřech poutích bylo ve 14.30 hod  svátostné požehnání.
  Pouť nemocných letos připadla na sobotu 16. září. Mši svatou spojenou s udělováním svátosti pomazání nemocných sloužil P. Pavel Caha SDB, působící v Prostějově. Svátost pomazání nemocných přijalo 32 osob.
  25.září byla mše svatá v kostele, sloužil ji P. Michal Šálek, rodák ze Zdětína, t.č. z Mysločovic.
  8.října jsme se vypravili autobusem společně s brodeckými a šubířovskými farníky na pouť do Šardic, kde působí P. Miroslav Sedlák. V kostele sv. Michaela archanděla jsme měli v 10 hod mši svatou. Další zastávkou byly Vnorovy, působiště P. Josefa Jelínka, Veselí nad Moravou, kde nás přivítal Mons. Václav Vrba, děkan. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na poutním místě Svatý Antonínek a v Ostrožské Nové Vsi.
  Svatohubertskou mši svatou sloužil 21. října P. Jan Lisowski, působící v Šumicích. Hudebně doprovázeli trubači z Přerova pod vedením Ing. Vladimíra Sekery.        
  Mši svatou 25. října sloužil v kostele P. Jaroslav Stříž, následovalo Mariánské večeřadlo.
  Mše svatá s průvodem na hřbitov byla 5. listopadu ve 14. 30 hod. Hudebně doprovázela Lipovanka.
  8. prosince byl kostel otevřen k osobní modlitbě od 12 do 13 hodin, tzv. Hodina milosti pro svět, na základě zjevení Panny Marie v Montichiari.   
 
  V neděli 17. prosince po mši svaté mohli farníci starší patnácti let zvolit svého zástupce dle jednotlivých vesnic do pastorační rady farnosti. Byli zvolení tito farníci: Jarmila Greplová ze Suchdola, Marie Švecová z Lipové, Ludmila Abrahámová z Hrochova, Marta Greplová z Jednova, Jan Ševčík ze Seče, Petr Zahálka z Labutic. Za Orel jednotu Suchdol u Prostějova starosta Pavel Koutný, za kostelníky Ladislav Ošlejšek z Jednova, správce webových stránek Roman Krajíček a za mládež Marie Zatloukalová a Radek Fiedler, všichni ze Suchdola. Ekonomická rada farnosti byla jmenována v tomto složení: Ing. Mgr. Jitka Zahálková z Labutic (starostka obce Suchdol), Ing. František Šustr z Hrochova (starosta obce Lipová), Josef Havelka z Lipové, Ing. Pavel Grepl ze Suchdola, Ladislav Ošlejšek (kostelník) z Jednova, Mgr. Ivana Kroutilová a Anežka Hamplová, obě z Hrochova.
  Na dětskou půlnoční mši svatou 24. prosince v 15. 30 hod bylo možné přinést dárky nebo přispět do sbírky pro handicapované děti a mládež v Kvasicích a pro děti do církevního dětského domova Emanuel ve Staré Vsi u Přerova. 
  Česká křesťanská akademie, místní skupina Jednov pořádala ve farní klubovně tyto přednášky: 5. února na téma Postavení křesťanů v tradičně muslimské společnosti, přednášel Jaroslav Franc, Th.D., který působí na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci, 2. dubna povídání manželů Hendrychových o své misi v Keni, 19. května přednáška profesora Františka Kunetky, Th.D., SDB z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci na téma „To konejte na mou památku“, Ježíšův odkaz i poslání církve.
  Na podzim vydal konický děkanát stolní kalendáře na rok 2018.
V děkanátu pokračovalo setkávání mládeže Exit 316 pod vedením
P. Mariusze Radaczynského ze Ptení. Centrum pro rodinu Kána Konice pořádalo setkávání seniorů ve farní klubovně a setkávání manželů na faře. Spolčo v Suchdole se setkávalo v kulturním domě v Suchdole.
 
  V letošním roce provedla firma Jiřího Dostála z Brodku u Konice nátěr střech, okapů, svodů na farních budovách. Statické zajištění kostela prováděla firma Sanol s. r. o. z Olomouce. Celý objekt je zpevněn statickými předepjatými lany. Většina prací byla prováděna na půdě kostela. Do lodi kostela z vnitřní i z vnější strany zdiva bylo zasahováno při kotvení ocelových lan. Veškeré kotevní prvky jsou zapravené pod omítkou. Speciálním způsobem byly sešity praskliny v hlavní lodi i v bočních lodích v patře. Tyto práce byly ukončeny v průběhu měsíce září. Zaplatili jsme 715 000 Kč. Olomoucký kraj nám poskytl dotaci ve výši 200 000 Kč, Obec Suchdol přispěla 100 000 Kč, Obec Lipová 40 000 Kč., příspěvek Arcibiskupství olomouckého 50 000 Kč. Sanaci vlhkosti kostela provádí firma Prins Přerov. Práce budou ještě pokračovat v příštím roce osekáním soklů uvnitř kostela. Tyto původní sokly slouží jako tzv. obětovaná omítka, která jímá vlhkost a vystupující soli, které se uvolňují systémem elektroosmózy. Systém elektroosmózy je zprovozněn a je již plně funkční. Výdaje na tyto práce, včetně osekávání na jaře 2018, činí 986 000 Kč. Ministerstvo zemědělství poskytne dotaci ve výši 656 000 Kč. Farnost má bezúročnou půjčku od Arcibiskupství olomouckého ve výši 1 500 000 Kč. Projekty na obě tyto opravy zpracoval Ing. Pavel Pospíšil z Plumlova.
  20. a 21. října se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ve volbách zvítězilo hnutí ANO 2011, které získalo 29,64 % hlasů, ODS 11,32 %, Piráti 10,7 %, Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura 10,64 %, Komunistická strana Čech a Moravy 7,76 %, Česká strana sociálně demokratická 7,27 %, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 5,80 %, TOP 09 5,31%, Starostové a nezávislí 5,18 %. K volbám přišlo 60,84% voličů.
 

Statistika: 

3 křty
1 svatba
7 dětí u prvního svatého přijímání (4 z farnosti Suchdol)
11 pohřbů
37 osob přijalo svátost pomazání nemocných
   Zpracovala: Anežka Hamplová ml.
1. sv. přijímání  11.6.2017