Kronika 2018

P. Ondřej Horáček
  Papež František v souladu s poslední vůlí kardinála Josefa Berana povolil převoz jeho ostatků do České republiky. 21. dubna sloužil kardinál Dominik Duka v pražské katedrále mši svatou ke cti sv. Vojtěcha, rakev s ostatky kardinála Berana byla umístěna před oltářem.
Do 23. dubna byla rakev vystavena veřejné úctě. Večer 23. dubna byla uložena v katedrále sv. Víta v kapli sv. Anežky.
 
  6. leden byl hlavním dnem
Tříkrálové sbírky. Koledníci popřáli vše nejlepší do nového roku a vykoledovali pro potřebné a na podporu charitního díla pro Charitu v Konici v obcích naší farnosti celkem
49 982 Kč.     

  Na vánoční koncert do našeho kostela přijela zahrát a zazpívat 7. ledna Holóbkova mozeka pod vedením Jiřího Holuba.

  V souvislosti s loňským stoletým výročím zjevení Panny Marie ve Fatimě, na základě doporučení otce arcibiskupa, jsou od února v našem kostele slouženy na první sobotu v měsíci ranní mše svaté ke cti Panny Marie.

  V pátek 9. března před 4. nedělí postní se uskutečnila akce
24 hodin
pro Pána
, kterou vyhlásil Svatý otec František. Farníci mohli setrvat v tiché modlitbě před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní.

  24. března proběhlo ve Ptení
setkání mládeže s otcem arcibiskupem před Květnou nedělí. Zaregistrovalo se 130 mladých z děkanátů Konice, Prostějov, Vyškov.

  O Květné neděli 25. března věřící přinesli před oltář papírové pokladničky, tzv. postní almužnu, která byla předána Charitě Konice. Na pomoc lidem v nouzi se vybralo 5 213 Kč. Křížovou cestu jsme se v době postní modlili jako v jiných letech v pátek přede mší svatou a v neděli ve 14 hod.

  V neděli Božího milosrdenství 8. dubna sloužil mši svatou v 15 hodin
P. Jiří Koníček z Olomouce. Po mši svaté jsme se společně pomodlili Korunku k Božímu milosrdenství. Tento den byl zároveň adoračním dnem farnosti a dnem modliteb za bohoslovce. Farníci se po hodině střídali
dle rozpisu.

  14.dubna začala v klubovně příprava na biřmování, které bude udělováno v roce 2019.

  O
pouti dětí a mládeže k Panně Marii 1. května měl při mši svaté promluvu P. ThLic. David Ambrož, spirituál Biskupského gymnázia
v Brně. Po mši svaté se mohli všichni u kostela občerstvit, následovaly hry na orelském hřišti. Pouť byla zakončena ve 14 hodin májovou pobožností.

 
Pouť hasičů letos připadla na neděli 6. května. Mši svatou sloužil
otec Ondřej, zúčastnili se hasiči ze všech našich vesnic.

 
Mše svaté na Mariánské zahradě proběhly jako v minulých letech každého 25. v měsíci od května do října. Květnovou mši svatou sloužil otec Ondřej, po ní jsme zazpívali Loretánské litanie. V červnu přijal pozvání a sloužil mši svatou P. Jiří Ševčík, t. č. z Horní Lhoty. V červenci sloužil mši svatou kvůli dešti v kostele P. Josef Roušar, vikář
ze Žamberka. V srpnu sloužil mši svatou P. František Urban z Tovačova. 25. září sloužil mši svatou kvůli nepříznivému počasí v kostele
P. Jan Bleša z Kelče, kaplan pro mládež děkanátu Valašské Meziříčí. Říjnovou mši svatou sloužil v kostele P. Jaroslav Stříž z Křešic
u Litoměřic. Po ní následovalo Mariánské večeřadlo.

 
Slavnost Těla a krve Páně jsme slavili v neděli 3. června. Po mši svaté jsme šli průvodem ke čtyřem oltářům. Hudebně doprovázela dechovka Lipovanka, byli přítomní hasiči z našich vesnic, družičky sypaly květiny.

  K
prvnímu svatému přijímání se děti připravovaly v hodinách náboženství a společně s rodiči absolvovali  přípravu na faře od října loňského roku. První svatou zpověď měly děti v sobotu 12. května.
K prvnímu svatému přijímání přistoupily 10. června tyto děti:
Dominik Bittner, Aneta Hamplová, Adéla Greplová (všichni z Lipové), Pavel Hrubý z Hrochova, Josef Přikryl z Jednova, Tereza Francová, Marcela Kučerová (obě ze Suchdola), Lukáš Dostál, Adam Trnečka,
Marie Klementová a Marie Kubová z Brodku u Konice, Martin Malínek
ze Skřípova.

  20. června jely děti, které navštěvují náboženství, s dětmi z konické farnosti na
výlet do skanzenu do Rožnova pod Radhoštěm, doprovázeli je někteří rodiče, prarodiče, otec Ondřej a otec děkan Milan Ryšánek.

  Velkou pouť jsme slavili 1. července. Všechny tři mše svaté sloužil
P. Marek Žukowski, nemocniční kaplan z Ostravy. Mši svatou v 10. 30 hod hudebně doprovázela Lipovanka. Obě mše svaté o Malé pouti 8. července sloužil P. Bernard Slaboch OPraem. ze Svatého Kopečka u Olomouce.

  Na
pouť děkanátů Konice a Svitavy do katedrály v Olomouci jsme jeli individuálně v sobotu 14. července. Mši svatou v 17 hodin sloužil
Mons. Antonín Basler. Po mši svaté proběhlo setkání rodin spojené
s předáním ostatků sv. Markéty Antiochijské do rakouského Marcheggu.

  29.července po mši svaté otec před kostelem žehnal automobily.

  Děti pobývaly na farním táboře v Obůrce u Blanska od 15. do 22. července. Mladí z naší farnosti měli putovní tábor ve Zděchově
na Vsetínsku od 1. do 8. srpna.

  2. srpna sloužil mši svatou P. Jaroslav Stříž z Křešic u Litoměřic, následovalo
Mariánské večeřadlo.

  O pouti Porciunkule 5. srpna sloužil mše svaté v 8. 30 hod a 10. 30 hod P. František Dobeš z Brodku u Prostějova. Na mši svatou v 10. 30 hod připutovali poutníci z Protivanova s P. Zdeňkem Fučíkem a s dechovkou Holóbkova mozeka.

  V pátek 31. srpna se uskutečnila 13.
pouť k Andělům strážným
na Stražisko.

  Otec arcibiskup Jan Graubner oslavil 70 let života děkovnou mší svatou
v olomoucké katedrále 1. září. Po ní následovalo před katedrálou občerstvení pro všechny účastníky mše svaté a možnost osobní gratulace.

  2. září jsme ve mši svaté poděkovali za úrodu.

  3. září po dětské mši svaté v 16 hod otec požehnal školákům a studentům aktovky, batohy a školní pomůcky. Mladí připravili pro děti
na orelském hřišti hry a následovalo opékání špekáčků.

  9. září o pouti ke svátku Narození Panny Marie sloužil obě mše svaté P. Jan Křtitel František Václav Mrákava OPraem. z kláštera Želiv, rodák z Horního Štěpánova. Všechny poutě byly zakončeny ve 14. 30 hod svátostným požehnáním.    

  V sobotu 15. září o pouti nemocných sloužil mši svatou P. Jiří Putala z Chropyně. Při ní přijalo svátost pomazání nemocných 40 osob.

  22. září jsme jeli společně s brodeckými farníky na pouť do Neratova v Orlických horách. V kostele Nanebevzetí Panny Marie jsme měli s ostatními poutníky, kteří sem připutovali, mši svatou. Navštívili jsme zdejší pivovar a na zpáteční cestě jsme se zastavili na poutním místě Mariánská hora u Lanškrouna.

  X.
svatohubertskou mši svatou sloužil 20. října Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup. Hudebně doprovázeli trubači z Přerova pod vedením
Ing. Vladimíra Sekery.

  Při nedělní mši svaté 1. prosince otec požehnal adventní věnce.

  24. prosince sloužil dětskou půlnoční mši svatou P. Lubor Dobeš
z Boskovic. Dárky, které děti s rodiči přinesli, byly darovány handicapovaným dětem a mládeži v Kvasicích a  dětem a mladým
do církevního dětského domova Emanuel ve Staré Vsi.

  Centrum pro rodinu Kána Konice připravovalo
setkávání seniorů, které probíhalo v klubovně a  setkávání manželů, které probíhalo na faře. Obě pod vedením Anny Burgetové. Mladí pokračovali v setkávání s názvem
Exit 316 pod vedením kaplana pro mládež P. Mariusze Radaczynského ze Ptení.

  Česká křesťanská akademie pořádala 25. listopadu ve farní klubovně přednášku Mgr. Petra Husáka s názvem „Sen o stařičkém bílém pastýři“ – sny, zjevení a proroctví v 19. a 20. století jako součást moderní pastorace.

  Na financování stavebních prací v kostele přispěla Obec Suchdol
100 000 Kč, Obec Lipová 100 000 Kč.

  Na jaře byly v kostele osekány vnitřní obětované omítky. Provedla firma Prins z Přerova. Připravuje se projekt obnovy elektroinstalace kostela a
2. etapy sanace vlhkosti, včetně výmalby kostela.

  V lednu proběhla volba prezidenta ČR. Z prvního kola, které se uskutečnilo 12. a 13. ledna, postoupili z devíti kandidátů do druhého kola dosavadní prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd
Jiří Drahoš. Ve druhém kole 26. a 27. ledna  zvítězil Miloš Zeman.

  Volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR proběhly 5. a 6. října. Zastupitelé našich obcí zvolili starostkou v Suchdole Ing. Mgr. Jitku Zahálkovu z Labutic a v Lipové Ing. Františka Šustra z Hrochova.
Do druhého kola voleb do Senátu postoupily Božena Sekaninová (ČSSD) a Jitka Chalánková (NK). Ve druhém kole 12. a 13. října zvítězila Jitka Chalánková.


  Statistika:  
 
  2 svatby
  8 křtů
  12 dětí u prvního svatého přijímání (7 z farnosti Suchdol)
  16 pohřbů
  40 osob přijalo svátost pomazání nemocných   Zpracovala: Anežka Hamplová ml.
Kardinál Josef Beran
Pouť dětí a mládeže