Kronika 2019

P. Ondřej Horáček

  U příležitosti 30. výročí kanonizace sv. Anežky České putovali čeští a moravští poutníci do Říma, aby spolu s biskupy a kněžími poděkovali za dar svobody. Pouť proběhla ve dnech 11. - 13. 11.


  V našem kostele jsme vánoční období završili 6.1.
koncertem folklorního souboru Majetínek z Majetína. Ve dnech 4.-6.1. se vydali koledníci na Tříkrálovou sbírku. Na podporu charitního díla vykoledovali ve vesnicích Obce Suchdol 25 785 Kč, ve vesnicích Obce Lipová 29 845 Kč.

  Po páteční večerní mši svaté 29.3. začala adorace
24 hodin pro Pána - celodenní adorace z iniciativy papeže Františka. Věřící se střídali po hodině dle rozpisu.

  8.4. o půlnoci začal adorační den farnosti a den modliteb za bohoslovce. V modlitbách před vystavenou Nejsvětější svátostí se farníci střídali dle rozpisu.
                                              
  Arcidiecézní setkání mládeže se uskutečnilo 13.4. v Přerově. Na začátku postní doby si mohli věřící vyzvednout v kostele papírové pokladničky k Postní almužně. Na Květnou neděli 14.4. přinesli farníci pokladničky před oltář. Na podporu charitního díla bylo předáno Charitě Konice  6.977 Kč.

  Novénu k Božímu milosrdenství, jako přípravu na neděli Božího milosrdenství, jsme se začali modlit na Velký pátek 19.4. v 15 hod. O neděli Božího milosrdenství 28.4. sloužil mši svatou v 15 hod. P. František Dobeš z Olomouce. Po mši svaté jsme se modlili Korunku k Božímu milosrdenství.                                                                                                  

 
Pouť dětí a mládeže k Panně Marii začala 4.5. v 10 hod. mší svatou, promluvu si připravil P. Jindřich Peřina, rodák z Dubu nad Moravou. Následovalo občerstvení před kostelem, hry na orelském hřišti. Pouť byla zakončena májovou pobožností ve 14 hod.

  5.5. sloužil otec Ondřej mši svatou za hasiče naší farnosti, promluvu si připravil trvalý jáhen Jaroslav Koudelka z Velkých Opatovic.
         
  V sobotu 18.5. jsme individuálně putovali do olomoucké katedrály na
pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání děkanátů Konice a Svitavy. Mši svatou sloužil v 17 hod. arcibiskup Jan Graubner.
          
  V neděli 20.5. v blízkosti svátku sv. Jana Nepomuckého sloužil otec hodovou mši svatou za občany z Klárek.

  Mši svatou 25.5. na Mariánské zahradě sloužil P. Jan Lisowski ze Šumic za kněze a nová kněžská povolání. 25.6. sloužil mši svatou za mír a pokoj v lidském srdci P. Miroslav Rambuch, působící v Litovli. 25.7. sloužil mši svatou P. Michal Cvingráf, který působí v Lysicích, na úmysl: za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání. 25.8. opět přijal pozvání P. Jan Lisowski na Mariánskou zahradu a sloužil mši svatou za živé i zemřelé dobrodince Mariánské zahrady. 25.9. sloužil mši svatou pro chladné počasí v kostele P. Roman Macura z ostravsko – opavské diecéze za děti, mládež a biřmovance. 25. 10. sloužil mši svatou v kostele P. Jaroslav Stříž z Křešic u Litoměřic. Následovalo Mariánské večeřadlo.

  Na podporu financování oprav kostela přijel v neděli 9. 6. na benefiční koncert mužský pěvecký sbor Orlice a ženský pěvecký sbor Vlastimila z Prostějova.

  K 1. svatému přijímání otec připravoval děti v náboženství. Na faře se setkával i s rodiči. Děti poprvé přijaly svátost smíření 11.5. Ke svatému přijímání přistoupily 16.6. tyto děti: Richard Grepl ze Suchdola, Michaela Kolářová z Lipové, Marek Mikeš z Jednova, Veronika Vařeková z Hrochova, Pavla Zárubová z Lipové a z brodecké farnosti Tobiáš Pavlík a Michaela Zatloukalová.

  19.6. jely děti navštěvující náboženství spolu s dětmi z konické farnosti na výlet. Doprovázeli je rodiče, prarodiče. V kostele Navštívení Panny Marie v Rýmařově, v tzv. kapli v Lipkách, sloužil otec Ondřej a otec děkan Milan Ryšánek mši svatou. Další zastávkou byly Rešovské vodopády, řezbářská galerie v Jiříkově, křížová cesta v Rudě u Rýmařova.

  V neděli 23.6. jsme mší svatou a průvodem ke čtyřem venkovním oltáříkům oslavili slavnost Těla a Krve Páně. Oltář u studánky měli na starost farníci z Lipové, oltář u pomníku farníci z Hrochova a Seče, oltář na Mariánské zahradě připravil Suchdol a oltář u kostela nazdobili farníci z Jednova a Labutic. Hudebně doprovázela Lipovanka. Družičky sypaly květiny.

  24.6. oslavil mší svatou
P. Josef Glogar, SDB, 30 let kněžství a 25 let zasvěceného života. Po mši svaté byli všichni přítomní pozváni na orelské hřiště k opékání špekáčků a společnému posezení.

  7.7. o Velké pouti sloužil mše svaté v 7.30 hod a v 10.30 hod P. Miroslav Herold, SJ, z Olomouce. Mši svatou v 10.30 hod hudebně doprovázela Lipovanka. Mši svatou v 9 hod sloužil rodák z Lipové P. Jiří Ševčík jako poděkování za 20 let kněžství.  14.7. o Malé pouti sloužil mše svaté v 8.30 hod a v 10.30 hod Mons. Vojtěch Šíma z Velehradu. V neděli 28.7. v blízkosti svátku sv. Anny sloužil otec mši svatou za občany Suchdola. Po mši svaté žehnal před kostelem automobily, motorky, kola.

  2.8. v den svátku Panny Marie Královny andělů – Porciunkule sloužil mši svatou v 17 hod. P. Jaroslav Stříž z Křešic u Litoměřic. Následovalo Mariánské večeřadlo. O pouti Porciunkule 4. 8. sloužil mše svaté v 8.30 hod. a v 10.30 hod. P. Jan Křtitel František Mrákava, OPraem., z kláštera Želiv. Na mši svatou v 10.30 hod připutovali poutníci z Protivanova se svým knězem P. Zdeňkem Fučíkem. 15.8. při mši svaté otec požehnal byliny a květiny.

  17.8. sloužil otec mši svatou hodovou na Hrochově před kapličkou ve spojení se svatým Vavřincem za všechny občany Hrochova. Hudebně doprovázela Lipovanka.

  Mladí z farnosti připravili pro děti
tábor v Sobotíně od 14.-21.7. Mládež byla na putovním táboře v Bohdíkově, a to od 27.7. do 3.8. Děti s rodiči, prarodiči putovaly pěšky 30.8. na pouť k Andělům strážným na Stražisko. Letošní putování připravila mládež na motivy pohádky Princezna ze mlejna.

  1.9. jsme ve mši svaté děkovali za úrodu. 2.9. sloužil otec mši svatou za děti, studenty a učitele. Požehnal aktovky, školní pomůcky. Následovalo občerstvení kvůli nepřízni počasí na orlovně a hry pro děti.
 
 
P. Josef Glogar, SDB, působící v Sebranicích u Litomyšle, poděkoval 7.9. ve mši svaté za 60 let života. Oslavy narozenin pokračovaly v kulturním domě v Suchdole. 8.9. přijal pozvání na pouť k Narození Panny Marie P. František Dobeš z Olomouce, sloužil mše svaté v 8.30 hod. a v 10.30 hod. 14.9. o pouti nemocných sloužil mši svatou a uděloval pomazání nemocných P. Radek Sedlák, působící v Troubkách nad Bečvou. Svátost přijalo 39 lidí.         

  15.9. v blízkosti svátku Panny Marie Bolestné sloužil otec mši svatou hodovou za všechny občany obce Lipová.        

  21.9. jsme jeli autobusem spolu s brodeckými a šubířovskými farníky na
farní pouť. V kostele Nejsvětější Trojice na Křemešníku sloužil otec mši svatou. Následoval oběd ve zdejší poutní restauraci, kdo chtěl, mohl vyšlapat 205 schodů na rozhlednu Pípalka. Dále jsme navštívili areál kláštera premonstrátů v Želivě, setkali se s P. Františkem Mrákavou, rodákem z Horního Štěpánova. V Číhošti, působišti P. Josefa Toufara, jsme měli zajištěnou komentovanou prohlídku kostela a fary. Za obcí jsme se zastavili u středobodu ČR, který je vyznačený pomníčkem.

  22.9. jsme mší svatou oslavili 254. výročí posvěcení farního kostela. Mši svatou sloužil otec za farníky a za občany obce Jednov.       

  28.9. sloužil otec mši svatou při příležitosti 640 let založení Obce Suchdol. Kázání si připravil P. Michal Zahálka, rodák z Jednova. Oslavy pokračovaly v kulturním domě v Suchdole.

  V neděli 6.10. se po pěti letech sčítali lidé v kostele. Mše svaté se zúčastnilo 185 lidí, z toho bylo 59 osob výdělečně činných, dětí a mládeže do 20 let bylo 28. Na mysliveckou pouť 19.10. přijal pozvání a sloužil mši svatou P. Jiří Ševčík, rodák z Lipové. Hudebně ji doprovázeli trubači z Přerova pod vedením ing. Vladimíra Sekery.

  3.11. sloužil otec ve 14.30 hod. mši svatou za zemřelé. Po ní jsme se vydali průvodem na hřbitov ke společným modlitbám. Hudebně doprovázela Lipovanka. V neděli 10.11. v blízkosti svátku sv. Martina sloužil otec mši svatou za občany obce Seč.

  Při slavnostní mši svaté 17.11., po rok a půl trvající přípravě a scházení na faře, přijalo 22 mladých z rukou biskupa Mons. Antonína Baslera
svátost biřmování. Byli to: Fiedler Radek, Fiedlerová Gabriela, Grepl Jan, Koutný Adam, Možná Kateřina, Navrátil Michal, Spáčilová Zdeňka, Zatloukal Josef, Zatloukalová Jana, Zatloukalová Marie (všichni ze Suchdola), Milarová Simona, Valentová Aneta a Kateřina z Jednova, Zahálka Jakub z Labutic, z brodecké farnosti: Klement Dominik, Krejčí Marie, z farnosti Horní Štěpánov: Grepl Adam, Komárek Martin, Komárek Patrik, Stropek Dušan, Zemánková Jana a Žilková Veronika.

  1.12. požehnal otec adventní věnce. 7.12. proběhlo před kostelem rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou. Akci každoročně připravuje Obec Suchdol ve spolupráci s místními spolky a farností. 9.12. byl kostel otevřen k osobní modlitbě – Hodina milosti pro svět, od 12 do 13 hod. na základě soukromého zjevení Panny Marie v Montichiari.                       

  24.12. při dětské půlnoční mši svaté v 16 hod.  mohly děti přinášet dárky pro handicapované děti a  mládež do Kvasic a pro děti do církevního domova Emanuel  ve Staré Vsi u Přerova. Na svátek sv. Štěpána 26.12. sloužil otec mši svatou za všechny občany Labutic.

  Pokračovalo setkávání mladých s názvem Exit 316 na farách konického děkanátu pod vedením P. Mariusze Radaczynského ze Ptení. V klubovně se setkávali senioři, na faře společenství manželů pod vedením Anny Burgetové z Centra pro rodinu Kána Konice.

  V letošním roce pokračovaly v kostele práce navazující na sanaci vlhkosti, jednalo se o
obnovu osekaných omítek a obnovu výmalby kostela. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Pavel Pospíšil z Plumlova, očekávané náklady byly 1 005 000 Kč. Tyto práce realizovala firma Průmyslové malby a nátěry Zlín s. r. o. Ministerstvo zemědělství poskytlo dotaci v částce 700 000 Kč, Arcibiskupství olomoucké darovalo 100 000 Kč. Vzhledem k tomu, že byla naplánována obnova omítek a výmalba kostela, schválila Ekonomická rada farnosti kompletní obnovu silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace v kostele – výměnu vodičů, zásuvek, světel, nové rozvaděče. Náklady se díky brigádám farníků a pracím svépomocí snížily na 411 000  Kč. Akci odborně zajišťoval a prováděl Ladislav Šustr z Jednova. Z toho částkou 200 000 Kč podpořil Olomoucký kraj. Velké poděkování patří všem brigádníkům, úklidovým skupinkám a dárcům. Rovněž zastupitelům a starostům našich obcí, kteří schválili dary pro kostel ve výši 100 000 Kč Obec Suchdol a 50 000 Kč Obec Lipová.  

 
  Statistika:

  6 křtů, 
  1 svatba,
  7 dětí u 1. svatého přijímání (2 děti z brodecké farnosti),
  22 mladých přijalo svátost biřmování (2 z brodecké farnosti, 6 z farnosti H. Štěpánov),
  45 lidí přijalo svátost pomazání nemocných,
  10 pohřbů