Kronika 2021

P. Ondřej Horáček
   Svatý otec František navštívil Slovensko od 12. do 15. září. Vrcholem pastorační návštěvy, jejímž heslem bylo „S Marií a Josefem na cestě za Ježíšem“, byla mše svatá v Šaštíně. Papež František zahájil 10. října ve Svatopetrské bazilice ve Vatikánu tzv. synodální proces, který proběhne v letech 2021 - 2023. Svatý otec vyzval věřící, aby se zamysleli nad svými životy a posláním církve. Vyhlásil deset témat k zamyšlení, ze kterých si mohli zájemci vybrat. V jednotlivých diecézích byl synodální proces zahájen 17. října. Ve dnech 7. - 14. listopadu vykonali naši biskupové návštěvu ad Limina apostolorum (k prahům apoštolů) ke Svatému otci do Vatikánu, kde podali zprávu o svých diecézích.

   Podle posledního usnesení vlády ČR z 27. prosince 2020 může být kostel zaplněn z deseti procent kapacity míst k sezení. Tradiční koledování a návštěvy koledníků po domech neproběhly. Od začátku roku do 24. ledna byla v kostele umístěna pokladnička k Tříkrálové sbírce. Další pokladničky byly umístěny v obchodech a na Obecních úřadech v Suchdole a v Lipové. Pro Charitu Konice se z pokladniček v našich obcích celkem vybralo 58 534 Kč.

   K návštěvě bohoslužeb sloužily v předsíni kostela zapisovací archy, kde se lidé zapisovali na sobotní mše svaté s nedělní platností a na nedělní mše svaté, aby byl dodržen počet 38 lidí v kostele, t.j. deset procent kapacity kostela míst k sezení. Lidé se zapisovali i na páteční adorace, a to po hodině; od 11 hod. do 20 hod..

   O Popeleční středě 17. února si věřící mohli vyzvednout v kostele papírové pokladničky k Postní almužně, které přinesli o Květné neděli před oltář.  Vybralo se 8.489 Kč, které Charita Konice použila pro pomoc jednotlivcům či rodinám, kteří si sami nemohou nebo neumějí pomoci.

   8. duben je adoračním dnem farnosti. Nejsvětější svátost oltářní byla vystavena od 8 hod. do 20 hod.. Farníci se střídali po hodině dle rozpisu.

   11. dubna o neděli Božího milosrdenství sloužil mši svatou v 15 hodin P. František Dobeš z Olomouce. Po mši svaté jsme se pomodlili Korunku k Božímu milosrdenství.

   Od 26. dubna nebyl počtem omezen počet účastníků bohoslužeb, ale bylo nutné dodržovat rozestupy 2 m mezi nečleny rodin. Zůstaly respirátory nebo nanoroušky a dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru kostela. Doporučení zdržet se používání svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje nadále trvalo.

   2. května v blízkosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů, sloužil otec Ondřej mši svatou za živé a zemřelé hasiče farnosti.

   V pátky po mši svaté od 6. června probíhala duchovní obnova v Duchu svatém podle otce Ernsta Sieverse. Vedlo ji modlitební společenství z Prostějova. Zúčastnilo se jí 16 zájemců. Obnova byla zakončena mší svatou 9. září.

   Mše svaté na Mariánské zahradě začaly 25. května. V květnu sloužil mši svatou pro chladné počasí v kostele P. Jan Lisowski ze Šumic za kněze. 25. června sloužil mši svatou v kostele P. Lubor Dobeš z Boskovic za pronásledované křesťany. 25. července sloužil mši svatou pro nepříznivé počasí v kostele P. Jiří Ševčík, rodák z Lipové, za rodiny - vzájemné porozumění, soudržnost, jednotu, pokoj, lásku a vytrvalost v těžkostech. 25. srpna sloužil P. Jan Lisowski mši svatou na Mariánské zahradě za staré a nemocné lidi. 25. září sloužil mši svatou P. Jaroslav Endlicher, působící ve Ptení, za obrácení hříšníků. 25. října pro nepříznivé počasí sloužil mši svatou v kostele P. Pavel Römer z Břeclavi za zemřelé a za duše v očistci. Po mších svatých jsme se modlili Litanie loretánské.

   Na svátek sv. Jana Křtitele 24. června sloužil mši svatou P. Jaroslav Stříž z Křešic u Litoměřic, následovalo Mariánské večeřadlo.

   4. července o Velké pouti sloužil mše svaté v 7.30 hod., v 9 hod. a v 10.30 hod. P. Jan Křtitel František Václav Mrákava OPraem, rodák z Horního Štěpánova. Mši svatou v 10.30 hod. doprovázela Lipovanka. O Malé pouti 11. července sloužil mše svaté v 8.30 hod. a v 10.30 hod. P. Josef Pejř z Horního Štěpánova. V neděli 25. července na svátek sv. Kryštofa otec požehnal po mši svaté auta, motorky, kola. Děti strávily týden na farním táboře v Charvátech u Olomouce od 18. do 25. července.

   Na neděli 1. srpna připadla pouť Porciunkule, mše svaté v 8.30 hod. a v 10.30 hod. sloužil Mons. Vojtěch Šíma z Velehradu. Na mši svatou v 10.30 hod. připutovali farníci z Protivanova se svým knězem P. Zdeňkem Fučíkem. V neděli 15. srpna o Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie požehnal otec byliny a květiny, které jsme si přinesli. 29. srpna sloužil otec mši svatou na poděkování za letošní úrodu. Mladí se vydali na putovní tábor do Zlínského kraje. Dny od 10. do 18. srpna strávili v Lukově a Jasenné. 27. srpna se vydaly děti, rodiče, prarodiče na pouť k Andělům strážným na Stražisko. Program na motivy pohádky Princ a Večernice připravili mladí z farnosti.

   Mši svatou na zahájení školního roku za děti, studenty a učitele sloužil otec 1. září. Po mši svaté požehnal aktovky, batohy, školní pomůcky. Mladí připravili na Orelském hřišti pro děti hry a opékání špekáčků.

   4. září proběhla v katedrále v Olomouci pouť děkanátů Konice a Svitavy. Mši svatou sloužil biskup Josef Nuzík za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání. Doprava byla individuální. 4. září proběhlo v Cholině v rámci Roku svatého Josefa arcidiecézní setkání ministrantů. Mši svatou sloužil otec arcibiskup Jan Graubner. Po mši svaté byla pro ministranty připravena soutěžní stanoviště s prezentací institucí a zařízení (např. armáda ČR, Střední odb. škola sv. Jana Boska).

   12. září na pouť k Narození Panny Marie sloužil mše svaté v 8.30 hod. a v 10.30 hod. P. Josef Glogar, působící v Sebranicích u Litomyšle. Na mši svatou v 10.30 hod. připutovali hasiči a farníci z Horního Štěpánova se svým knězem P. Josefem Pejřem. Pouť nemocných připadla na 17. září, mši svatou spojenou s udělováním svátosti nemocných sloužil P. Marek Žukowski, nemocniční kaplan v Ostravě. Svátost nemocných přijalo 49 lidí. Při příležitosti 256 let od posvěcení kostela jsme v neděli 26. září uspořádali farní den. Mši svatou sloužil otec ve 13 hod. v kostele, po ní jsme se přesunuli na Orelské hřiště k přátelskému posezení. Hudebně doprovázela Lipovanka. Mladí zabavili děti soutěžemi a hrami.

   17. října zahájil v olomoucké katedrále mší svatou arcibiskup Jan Graubner synodální proces, tzv. diecézní fázi synody. Za naši farnost se zúčastnil Jan Ševčík ze Seče. 24. října sloužil otec mši svatou za misie. Na mysliveckou pouť 23. října přijal pozvání a sloužil mši svatou za živé a zemřelé myslivce z farnosti P. Michal Zahálka, rodák z Jednova. Mši svatou hudebně doprovázeli trubači z Přerova. V neděli 30. října jsme ve 14.30 hod. slavili mši svatou za zemřelé s průvodem na hřbitov. Hudebně doprovázela Lipovanka.

   Od 20. listopadu se začala scházet pastorační rada a další zájemci k synodálnímu procesu. Z deseti tematických okruhů si vybrali okruh II. Naslouchat, nad kterým se společně zamýšleli.

   8. prosince byl otevřen kostel k osobní modlitbě od 12 hod. do 13 hod., tzv. hodina milosti pro svět, na základě soukromého zjevení Panny Marie v Montichiari. 24. prosince sloužil dětskou půlnoční mši svatou P. František Urban, děkan z Konice. Děti mohly přinést dárky pro handicapované děti a mladé lidi.Statistika:

8 křtů,
1 svatba,
19 dětí ve školním roce 2020/2021 navštěvuje náboženství v ZŠ Brodek u Konice,
8 dětí ve školním roce 2020/2021 navštěvuje náboženství v ZŠ v Lipové,
49 lidí přijalo svátost pomazání nemocných,
10 pohřbů.