Pohřby:
30.1.2014 Jaroslav Vařeka, Brodek u Konice 204
18.10.2014 Válková Františka, Lhota u Konice 56
22.1.2014 Antalíková Milada, Brodek u Konice 240
29.11.2014 Smržová Marie, Brodek u Konice 10

5.4.2014
Děkanátní pouť v Olomouci v Dómě sv. Václava (společná)

10.5.2014
Na pouti Provodov, Luhačovice, na zpáteční cestě v rodišti otce Ondřeje - Majetín (společná, Jednov, Brodek, Šubířov)

13.9.2014 Udělování
pomazání nemocných v Jednově (společné)

15.6.2014
Biřmování v Jednově. Z Brodku čtyři a to Petr Mlčoch,
Jiří Koudelka, Josef Jurka, Gabriela Jurková

14.12.2014
Adventní koncert v Brodku u Konice byl pořádán komisí kulturní při Obecním úřadě v Brodku u Konice. Koncert pomáhala zajišťovat a vedla paní Freharová Pavla.

Při
sčítání: účast na mši sv. v říjnu 2014 - 68 farniků v neděli,
ve všední den 15-25 farníků

2014 na křest se připravují katechumeni: Michal a Petra Dvořákovi, Brodek u Konice 185

10.1.2014 Tříkrálová sbírka Brodek a Lhota částkou 21.729,- Kč.

Modlitba sv. růžence před každou mší sv., a v květnu a říjnu 6 dní
v týdnu večer.

V Brodku Adorace ve čtvrtek před prvním pátkem, před vystavenou Nejsvětější svátostí, Korunka Božího milosrdenství a litanie
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

2.10.2014 V Olomoucí: na pozvání otce arcibiskupa
setkání ekonomických rad farností na téma restituce a budoucí hospodaření v arcidiecézi. Z farní rady: Klement Jakub, Klement Karel, Kubová Jana, Koštěková Marie, Luža Konrád

Křest:
20.4.2014 Veronika Klementová, Brodek u Konice 230
15.6.2014 Sofie Dostálová, Brodek u Konice 305
9.11.2014 Michal Hloušek, Brodek u Konice 336
23.11.2014 Dita Marie Zatloukalová, Brodek u Konice 206Zpracoval: Konrád Luža
Kronika 2014