Kronika 2015

Nová plátna na obětní stůl (pořízena a požehnána v době adventní – prosinec 2014)

10.1.
Tříkrálová sbírka, celková částka za obec Brodek a Lhotu 21.720 Kč

Každou 3. neděli v měsíci sbírka ve mši svaté na potřeby kostela a farnosti

22.2.
sbírka Haléř Sv. Petra – 2.596 Kč

22.2.
První neděle postní, ve 14 hodin, společná modlitba křížové cesty, i další neděle po celou dobu postní, střídají se ve vedení jednotlivé rodiny farnosti.

8.3.
Křest - Vítka Jiřího Kocourka

29.3.
postní almužna – 22 pokladniček, darováno na pomoc potřebným prostřednictvím Charity Konice 2.851 Kč

4.4. Bílá sobota
Křest – Michala a Petry Dvořákových

16.4.
Setkání farní rady – vyhodnocení nabídek na generální opravu varhan, za účasti organologa olomoucké arcidiecéze pana Jana Gottwalda. Pro realizaci vybrán varhanář pan Jaroslav Stavinoha z Valašské Bystřice.

23.4.
Udělování společného pomazání nemocných v kostele v Brodku, 15 farníkům

25.4.
Pohřeb - pana Bohumila Ošlejška

měsíc květen
Májové pobožnosti v kostele v Brodku v 18:00 hodin

květen
zpřístupněno WC na faře, v průběhu nedělních mší svatých (od jara do podzimu)

3.5.
mše svatá za hasiče naší farnosti, mši svatou slouží P. Michal Zahálka, rodák z Jednova, toho času kaplan ve Vyškově

16.5.
Diecézní eucharistický kongres v Olomouci. Společný autobus s farností Suchdol, zúčastnilo se 5 brodeckých farníků.

Eucharistická hodina
– společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké založené dekretem o.arcibiskupa Jana Graubnera u příležitosti Diecézního eucharistického kongresu.
Přihlásilo se 4 naši farníci.

13.6.
pohřeb pana Norberta Ošlejška

21.6. hody – patrocinium kostela
Slavností žehnání varhan po generální opravě. Při slavností mši svaté hrál na varhany a průběh a technické podrobnosti opravy varhan všem přítomným představil organolog olomoucké arcidiecéze pan Jan Gottwald. Celkové náklady činily 308.000 Kč. Dotace od obce Brodek činila 50.000 Kč, veřejná sbírka v celé obci Brodek a Lhota činila 70.362 Kč, dar z Německa 200 euro, zbývající částka nastřádána formou sbírek a individuální darů našich farníků.
Opravu motoru u varhan – opravili zdarma Vašek a Mirek Greplovi z Brodku.

Fotogalerie opravy varhan

červenec 2015
Oprava střechy na faře, provedl pan Roman Ošlejšek ze Skřípova, cena 25.556 Kč

15.7.
Adorační den farnosti Brodek u Konice a den modliteb za bohoslovce
adorace v kostele od 15 do 18 hodin.

9.8.
Křest – Adély Evy Skulové

14.8.
Pohřeb paní Anny Hrončekové ze Lhoty

30.8.
poděkování za úrodu
žehnání školních aktovek a pomůcek v závěru mše svaté

říjen
společná modlitba růžence, růžencová pobožnost v kostele v 17:00 hodin

sobota 4.11. ve 14:30 hod.
mše sv. za zemřelé s průvodem na hřbitov

advent
rorátní mše svaté ve čtvrtek v 6:00 hodin

20.12. neděle v 15:00 hodin
adventní koncert v kostele, účinkuje soubor Cantilo z Jevíčka, dar z dobrovolné vstupného pro kostel 2.410 Kč

24.12. Štědrý večer
mše sv. v 18:00 hod., slouží P. Josef Pejř z Horního Štěpánova