Mariánská zahrada v Jednově je spojena s P. Janem Lisowským, který od 1. 7. 2003 do července 2011 působil ve farnosti Suchdol u Prostějova, se sídlem v Jednově. Ihned po nástupu do farnosti jej provází myšlenka dát vzniknout místu, jež by sloužilo farníkům, poutníkům a samozřejmě i turistům, kteří sem během roku zavítají a navštíví tyto končiny. Kdokoliv do Jednova přichází, může se pomodlit v kostele před milostným obrazem Panny Marie. Po modlitbě a občerstvení ducha se lze odebrat ke kapličce sv. Markéty, kde je studánka s léčivou a čistou vodou. Chybělo místo, kde by se člověk mohl na chvíli zastavit, vychutnat si krásné prostředí, popřemýšlet o svém bytí, načerpat síly do dalšího putování svého života. Právě takovým místem by se pro každého měla stát „Mariánská zahrada“. 
  „Mariánská zahrada“ je zbudovaná na farním pozemku mezi obchodem a farou. První práce začaly dne 18. 10. 2003. Autorem návrhu a zpracování je P. Jan Lisowski. Zahrada je darem poutníků a farníků Panně Marii.
  Ve spodní časti zahrady můžeme spatřit sochu Panny Marie a sochu Jana Pavla II. v životní velikosti, sochu papeže, který po celý svůj život stavěl na Panně Marii. To ostatně dosvědčují slova z jeho papežského erbu: „Totus tuus ego sum“ – „Jsem celý tvůj Maria.“ Právě zde v Jednově je Jan Pavel II. ztvárněn, jak všem žehná, ruku přitom vztahuje k Panně Marii, která je naší Matkou, Pomocnicí, Královnou,  je tou, která nám neustále připomíná: Učiňte všechno, co vám přikáže“ (J 2,4).  Na kopci v horní části stojí nerezový kříž, který všem připomíná kalvarskou oběť našeho Pána Ježíše Krista. Pod křížem je obětní stůl, na němž je sloužená od jara do podzimu, jednou v měsíci Nejsvětější oběť. Postavení soch, kříž na kopci – vše je rozmístěno tak, abychom směřovali k Bohu, k Ježíši prostřednictvím naší Matky .
  Socha Panny Marie a socha papeže Jana Pavla II. pochází z dílny pana Josefa Śiwonia z Polska.  S díly tohoto umělce se můžeme setkat v Severní Americe, Africe a dokonce až na Sibiři.
  Mariánská zahrada vznikla z darů farního společenství a také mnoha poutníků, kteří toto místo pravidelně navštěvují.  Velký dík patří těm, kteří věnovali své dary, aby v tomto místě mohla vzniknout oáza klidu, která bude sloužit všem, prostě prostor, kde se člověk může zastavit a odpočinout u nohou Panny Marie, kde poutník může vzít růženec do ruky a modlit se k Panně Marii a spolu s Pannou Marií k Bohu.
  Je  velmi dojemné, zastavit se a uvědomit si, že vlastně vše co zde je, je darem někoho, kdo miluje Boha, Ježíše a jeho Nejsvětější Matku. Každý keř, stromek, kámen či květinka je svědectvím lásky.
  Místo pro ztišení, meditaci a odpočinek, též sochu Panny Marie a zesnulého papeže Jana Pavla II. posvětil za hojné účasti lidu v neděli 17. července 2005 generální vikář olomouckého arcibiskupství Mons. Milán Kouba. Od tohoto památného dne je zahrada otevřená pro všechny. Nejvíce se zde lidé zastavují během prázdnin, ale třeba i zjara. Mnozí, kteří tráví svou dovolenou v našich nádherných končinách si  také dělají výlety do Jednova.
  Dne 25. května 2008 otec biskup Josef Hrdlička požehnal Kristovo Tělo, které je upevněno na nerezovém kříži. Autorem sochy – Kristova Těla (Corpusu) je výtvarník, pan Vladimír Vráblík. Celková cena za provedení díla byla stanovena na částku 300 000 Kč.
  Na podzim v roce 2006  začaly práce v druhé části zahrady. Pozemek je darem manželů Jedličkových z Jednova. V tomto areálu bude v budoucnu postaveno pět růžencových kapliček, které budou navazovat na jednotlivá tajemství růžence světla:

1 - který byl pokřtěn v Jordánu,
2 - který zjevil v Káně svou Božskou moc,
3 - který hlásal Boží království a vyzýval k pokání,
4 - který na Hoře proměnění zjevil svou slávu,
5 - který ustanovil eucharistii.

  Drazí přátelé, věříme, že se nám podaří s Boží pomocí a s pomocí Vás, ctitelů Panny Marie, zrealizovat v nejbližších letech tento projekt. Věříme, že najdeme dost prostředků, dost otevřených lidských srdcí, abychom mohli těch pět kapliček postavit. Pokud by nám někdo chtěl pomoci, jsme mu velmi vděční.
  Vše, co je na „Mariánské zahradě“ je darem Vás  - poutníků na této Zemi.  Nikdy nezáleží na velikosti daru, ale na tom jakým způsobem jej člověk dává. I ten nejmenší peníz, který je z lásky, se může proměnit v nejkrásnější, nejcennější dar. 

  Milí přátelé, každá koruna je DAREM, za každou korunu jsme vděční. Věříme, že za každý dar se Vám dostane ještě více Božích milostí, Božího požehnání. Bůh má rád lidi, kteří mají svá srdce otevřená pro lásku, krásu, dobro…. Samozřejmě nejde jen o peníze, jsme Vám vděční za jakoukoliv pomoc a modlitbu. Každé dílo musí být podpořeno modlitbou a obětmi. Proto Vás v první řádě, prosíme o modlitbu, zvlášť Vás, kteří nesete svůj životní kříž, Vás, kteří trpíte, jste osamoceni…to vše můžete Bohu nabídnout jako oběť.
  Chceme ještě jednou VŠEM poděkovat za dary: svoje díky posíláme do Zlína, Březolup, Zlámance, Brna, Prostějova, Konice, Uničova, Komárova, Otrokovic, Litovle, Kostelce na Hané, Napajedel, Pardubic… ta místa nelze úplně vyjmenovat. Proto ještě jednou díky. Zvláštní poděkování patří farníkům, tj. věřícím z Jednova, Labutic, Seče, Lipové, Hrochova, Suchdola. Díky za desítky hodin strávených na zahradě v rámci brigád… díky za trpělivost a vytrvalost. Ať Pán naplní Vaše srdce láskou a pokojem, ať Vám sešle své požehnání.

  Maria! Jak překrásné je Tvoje jméno. Jak je vznešené. Ať Tě všechno oslavuje. Ať Tě velebí slunce na modrém nebi, nebeské hvězdy, déšť a rosa, noc a den, blesky a mraky. Ať Ti zpívají každý den hory a vrchy a vše, co roste na zemi. Ať Tě velebí moře, řeky a ptáci. Ať Tě všechno oslavuje za Tvé krásné srdce, za to, že jsi nám Matkou, že jsi nám útočištěm, těšitelkou, hvězdou…
  Jednov je místem setkání s Ježíšem ve svátosti smíření, v eucharistii. Jednov je místem setkání s Marií. Jednov je místem, kde se všichni setkáváme a vzdáváme úctu naší Matce. To je Jednov… Bůh je v našich srdcích, to je důležité…On k nám přichází jako milosrdný Otec, jako vzkříšený Pán, oslovuje každého „neboj se, to jsem já, vzkříšený Pán“. „Důvěřuj“.

      

            Všem ctitelům Panny Marie, dobrodincům „Mariánské zahrady“ žehná
                                                                                                              P. Jan Lisowski
Ať v naších srdcích zní stále píseň „Ave Maria“.
Ať tě, Maria, chválí celý svět.
Všude slyším, Maria, Tvé jméno.
Zelené louky, krásné květy, šum lesů
- to všechno mi říká, že jsi mou Matkou.
Matko, jsem Tvým dítětem, v zázracích světa
vždycky vidím Tebe.
Jak moc bych tě chtěl potkat, tam v nebi…
Pro tebe utkaly sukně lilie.
Tvým kobercem jsou kvetoucí louky,
Tvým kadidlem vůně pryskyřice
a měsíc je Tvým trůnem.

Ave Maria….Ave Maria.
Mariánská zahrada - od vzniku po současnost:
2003, 2004 :
18. října 2003
18. října 2003
18. října 2003
6. října 2004
19. října 2004
23. října 2004
23. října 2004
23. října 2004
28. října 2004
23. října 2004
Rok 2005  >>