Získejme odpustky duším v očistci v postní době

Modlitba před vyobrazením Ukřižovaného

Každý pátek během postní doby získají
plnomocné odpustky
věřící, kteří po svatém přijímání rozjímavě
vykonají následující modlitbu
před vyobrazením Ukřižovaného (ať už obrazem nebo křížem):
(lze po příchodu domů)

Můj dobrý, láskyplný Ježíši, před tvou tváří padám na kolena
a plný soucitu a bolesti sám u sebe uvažuji a rozjímám
o tvých pěti ranách, mám na mysli, co už prorok David vložil do tvých úst:
„Probodli mi ruce i nohy, spočítat mohu všechny své kosti“.
Z celé duše tě vroucně žádám a zapřísahám:
vlej do mého srdce živou víru, naději a lásku,
opravdovou lítost nad spáchanými hříchy a pevnou vůli je napravit.

Během ostatních dní roku budou za tuto modlitbu
propůjčeny částečné odpustky.

Pobožnost křížové cesty

Plnomocný odpustek
bude propůjčen za vykonání křížové cesty.

Podmínky:
Křížová cesta musí být vykonána právoplatným způsobem.
Musí obsahovat 14 zastavení. Vyobrazení utrpení Páně přitom není podmínkou.
Projítí křížové cesty (14 zastavení). Téma a forma je na volném uvážení.
Přesto je záhodno, prorozjímat všechna jednotlivá zastavení.
Pokud při veřejné pobožnosti nemohou všichni účastnící
kráčet křížovou cestou, aniž by to rušilo, pak postačí,
pokud od zastavení k  zastavení půjde ten, kdo pobožnost vede.

Ti, kdo se z  vážných důvodů nemohou účastnit
na křížové cestě, (nemocní, pohybově postižení…)
mohou získat plnomocné odpustky, pokud se
nejméně půl hodiny věnují  četbě a rozjímání o Kristově utrpení.

K získání plnomocných odpustků je vždy nutné vykonat činnost s nimi
spojenou a splnění obvyklých podmínek
(svatá zpověď,
přijímání a modlitba na úmysl papeže).
Mimo to je nutná
svoboda od lpění na jakémkoli, i lehkém hříchu.
Pokud nejsou spojeny všechny tyto podmínky,
je možné získat pouze částečné odpustky.
Obvyklé tři podmínky pro získání plnomocných odpustků mohou být
splněny více dní před nebo po vykonání  činnosti (či modlitby)
s odpustky spojené; přesto je patřičné
nejméně přijímání a modlitbu na úmysl papeže vykonat v ten stejný den.
Jako modlitba na úmysl papeže postačuje Otče náš a Zdrávas Maria;
přesto může být vykonána také jiná oblíbená modlitba.Podle: P. Franz Xaver Sellemond SSS: Obnovené odpustky