SLAVENÍ EUCHARISTIE

Přinášení darů – chléb a víno
- příprava oltáře (korporál, purifikatorium, misál, kalich)
- kněz či jáhen přijímá dary od věřících (dary se kladou na oltář za předepsaných modliteb)
(je možné převzít zároveň i peníze nebo jiné dary – uloží se na vhodném místě mimo oltář)
- (okuřování)
- kněz si umývá ruce
- výzva, aby se všichni spojili s modlitbou kněze
- modlitba nad dary
Eucharistická modlitba (věřící se podílejí aklamacemi)
- díkůvzdání (vyjádřené prefací)
- aklamace (Sanctus)
- piklese (prosba za proměnění darů v Kristovo tělo a krev)
- proměňování
- anamnese (připomínka Kristova utrpení, vzkříšení a nanebevstoupení)
- podání oběti (“aby Bůh byl všechno ve všech”)
- prosby (oběť za církev i za živé i mrtvé věřící)
- doxologie

PŘIJÍMÁNÍ

Modlitba Páně

- výzva k modlitbě
- modlitba věřících
- embolismus (vsuvka kněze)
- doxologie lidu
Pozdravení pokoje
Lámání chleba
Smíšení

- kněz část hostie pustí do kalicha
- lid přitom zpívá nebo recituje “Beránku Boží . . . ”
Přijímání
- úkon pokory slovy evangelia (“Pane, nejsem hoden...”)
- přijímání těla Páně (nebo pod obojí způsobou)
podávající:
řádně – biskup, kněz, jáhen
mimořádně - pověření akolyté, k tomu pověření laici,
v případě potřeby může kněz jednorázově pověřit laika
Díkučinění
- “chvíle ticha”
Modlitba po přijímání
- kněz vybídne lid k modlitbě
- chvilka mlčení
- modlitba
- souhlasné “Amen”

místo pro ohlášky a jiná sdělení

Závěr
- požehnání
- znamení kříže
- propuštění lidu
Odchod
- v presbytáři kněz a přisluhující pozdraví oltář
- odchází kněz a přisluhující
- zpěv na závěr
VSTUPNÍ OBŘADY

Příchod
- průvod kněze a přisluhujících
- vstupní zpěv (místo zpěvu může být antifona z misálu)
Pozdravení oltáře a shromážděného lidu
- v presbytáři kněz a přisluhující pozdraví oltář (může též okouřit)
- znamení kříže
- pozdrav
Úkon kajícnosti
- kněz uvede věřící do mešní liturgie
- kněz vyzve k úkonu kajícnosti
- koná jej celé shromáždění všeobecným vyznáním hříchů, je zakončeno prosbou za odpuštění
Kyrie (pokud nebylo v úkonu kajícnosti) “prosba o jeho milosrdenství”
- zpívají (popřípadě recitují) všichni
- každé zvolání se opakuje dvakrát
Gloria
- oslavný zpěv “Sláva na výsostech ...“
- bývá o nedělích (mimo adventní a postní), slavnostech, svátcích a při význačných příležitostech
Vstupní modlitba
- kněz vybídne lid k modlitbě
- chvilka mlčení
- modlitba
- souhlasné “Amen”

BOHOSLUŽBA SLOVA

Biblická čtení - úkol předčítání není jen úkolem předsedajícího, nýbrž přisluhujících:
- lektor
- jiný pověřený věřící
Mezizpěv (responsoriální žalm) navazuje na první čtení
- pokud se nezpívá, má se recitovat (aleluja či žalm před evangeliem se mohou vynechat)
Evangelium -"radostná zvěst"
- výzva kněze (popřípadě jáhna)
- (okouření)
- předčítání evangelia
Homilie
- výklad zaměřený na něco z přečtených úryvků Písma svatého
- o nedělích a zasvěcených svátcích je povinná, doporučuje se v ostatní dny
Kredo
- připomínka pravd víry před slavením eucharistické oběti o nedělích a slavnostech
Přímluvy
- krátce vybídne věřící k modlitbě
- jednotlivé úmysly přednáší jáhen, přisluhující nebo někdo jiný
- zakončí závěrečnou modlitbou
- uzavírají bohoslužbu slova
pořadí proseb:
za potřeby církve
za státní představitele a spásu celého světa
za ty, které tíží jakékoli nesnáze
za místní společenství
za spásu celého světa
   zvláštní příležitosti
Mše  svatá
Mše  svatá
Ministrantské menu  <<
Schéma mše svaté: