Vítejte na ministrantské stránce !

Ministrant je rytíř eucharistie, ten který se nestydí za svou víru a za Boha!

MINISTRANT:
Být ministrantem, je náročná služba, protože vyžaduje od mladého člověka mnoho věcí. Nejen umět to, jak se chovat a přisluhovat u oltáře (jak držet knížku, nebo jak stát apod.), ale i jak se chovat jako křesťan.
Latinské slovo ministrare se dá přeložit jako "sloužit", což znamená druhému člověku činit to, co si přeje. A to není vždy lehké! Ježíš při své poslední sederové večeři (pascha) nám lidem ukázal, jak bychom měli prokazovat svoji autoritu a moc. (Jan 13, 1-20) Naše moc je podle jeho odkazu ve službě. Proto již dva tisíce let se církev snaží ostatním sloužit (ať už je to svátostmi, charitou, řeholními společnostmi atd.). Ten, kdo má rád Boha, se často ptá: "Jak ti mám Bože sloužit ve svém životě?" A pokud člověk má chuť se z lásky k Bohu zapojit do služby a pochopí, že by se měl dát do služby druhým, potom už není problém být tím, který slouží. Ale to také od nás vyžaduje modlitbu o sílu překonat naše vlastní sobecké Já.

Jednou ze služeb je také pomoc knězi při udílení některých svátostí, zejména svátosti křtu a eucharistie (sv. přijímání a mše svaté). Ale jak jsme si řekli, ne jenom, je to i služba mimo zdi kostela a to je hlavním posláním ministranta. Funkcí každého ministranta je prostě sloužit - jak to ostatně má ve svém názvu.
Je dobré, že v naší farnosti je hodně ministrantů a kněz není u oltáře sám. Děkujeme zvláště těm ministrantům, kteří nemyslí na Boha jenom v neděli a touží být s ním i během týdne. Protože mše svatá je to nejdůležitější v našem životě. Je to základ, na kterém lze stavět.  Mezi služby ministranta patří také pomoc při udílení některých svátostí, zejména svátosti křtu a eucharistie (sv. přijímání a mše svaté).Ministrantské menu:

To jsme my

Patroni ministrantů
Mše svatá
Liturgické barvy
Liturgické knihy
Liturgický slovník
Liturgický rok
Postoje ministranta
Biblické postavy
Zkratky biblických knih

Bodování
Kdo se může stát ministrantem?
Chlapec, nejlépe po prvním svatém přijímání. Ministrant půjčuje svá ústa, ale i ruce a sebe celého, aby Pán mohl přijít mezi nás. Ministrant, když ministruje, dává se Pánu Ježíši do služby. Když čte čtení nebo žalm, nebo přímluvy, půjčuje Pánu Ježíši svá ústa, aby On k nám mohl mluvit. Když při mši svaté nese svíčky, konvičky, kalich nebo misku s hostiemi, půjčuje Pánu Ježíši své ruce i sebe samého. Teď můžeme na chvilku přemýšlet o tom, co to znamená pro ministranta půjčit Pánu Ježíši svá ústa, své ruce…

Ústa, která půjčuješ Ježíšovi už nesmí říkat nic zlého, ale jen mnoho dobrého!
Ruce, které půjčuješ Ježíšovi, už nesmí dělat nic špatného a zlého…!
Ministrant by si měl také dobře zapamatovat, že jeho ministrování nekončí hned po mši svaté, ale pokračuje i potom. Nejen v kostele, ale i doma, ve škole, mezi kamarády má půjčovat svá ústa a své ruce a sebe celého, aby sám Ježíš mohl dál přicházet mezi lidi, prokazovat jim dobro a vést je k Bohu Otci.
Ministrování je především praktická služba u oltáře. Mezi liturgické funkce u oltáře patří: lektor, akolyta, krucifer, ceroferáři, librista, turiferář, navikulář a komentátor.
.
Ministrantský řád:
1. Ministrant plní zodpovědně svou službu u oltáře a chodí na ministrantské schůzky.
2. Ministrant se chová pozorně, tiše a zbožně v kostele, ale i mimo kostel.
3. Ministrant mluví slušně a nerozčiluje se, je poslušný.

4. Ministrant chodí čistý a upravený do kostela, nemá zablácené boty a nenosí do kostela tenisky.
5. Ministrant své oblečení udržuje v čistotě a pořádku, řádně je ukládá do skříně, stará se o ně.
6. Ministrant včas chodí na mši svatou.
7. Ministrant se modlí, má rád Pána Ježíše a snaží se být příkladem pro druhé.

8. Ministrant pravidelně chodí ke svaté zpovědi a ke svatému přijímání.
9. Ministrant zná své povinnosti během liturgie a snaží se v nich zdokonalovat.
10. Ministrant pomáhá druhým.
11. Ministrant je čestný, pravdomluvný a dokáže uznat svou chybu.
12. Ministrant plní dané sliby - Bohu i lidem.
MODLITBY MINISTRANTA:

Přede mší sv.
Pane, otevři má ústa, abych Tě důstojně chválil
a očisť mé srdce ode všech nedokonalostí,

abych Ti uctivě sloužil po celou mši svatou
u Tvého oltáře. Amen.

Po mši sv.
Děkuji Ti Pane za všechna dobrodiní,

která jsem dostal při mši svaté, u Tvého oltáře.
Skrze Krista našeho Pána. Amen.