Hrochov

Byl založen pravděpodobně  v letech  1660 – 1680 na lesní pasece, kterou  majitel velkostatku v Suchdole Jakub Hrochov Jalůvka věnoval několika osadníkům. Hrochov patřil  před  1. světovou  válkou k nejchudším obcím na Drahanské vrchovině. V té době žili na Hrochově především tkalci, po r. 1918  pak domácí krejčí, šijící pro prostějovské oděvní firmy. To do značné míry platilo i o obyvatelích Lipové. Větší sedláci  s koňskými potahy  v obci téměř nebyli.  Do r. 1960 obec patřila do litovelského okresu, od toho roku  spadá do prostějovského.
Kaple (přibližně  z r. 1843)  je zasvěcena sv. Vavřincovi.

Jednov

Obec Jednov vznikla až roku 1801 na panských pastvinách pro panské vepře. Barokní kostel vděčí za vznik studánce zvané Svatá voda, kde podle pověstí docházelo k zázračným uzdravením. Z vděčnosti byla na dubě u pramene pověšena socha Bolestné Panny Marie, kam chodívali lidé se svými prosbami. Vzrůstající počet lidí byl důvodem pro postavení kaple, což učinil klášter sv. Kláry z Olomouce v roce 1766. V letech 1807-10 byla zahájena přestavba na kostel, aby v letech 1905-10 přístavbou věže a průčelí chrámu byla stavba dokončena. Původní pramen vyvěrá pod oltářem a je vyveden mimo kostel do vodní kaple s přístupem od silnice. Říká se, že zmrzne-li zdejší voda ve sklenici a podívá-li se věřící skrz ni proti východu, uvidí obraz Panny Marie. V průčelí chrámu stojí sochy sv. Františka z Asissi a sv. Benedikta. V kostele je socha anděla víry z 18.stol., reliéf piety od neznámého řezbáře na hlavním oltáři, obraz sv. Jana Nepomuckého, relikviář s ostatky sv. Kříže z r.1765 a zvon ulitý r. 1655. Hlavní pouť je první neděli v červenci. Od roku 1784 zde sídlí farní úřad.
Kostel je zasvěcen Panně Marii v tajemství Navštívení.
Suchdol

V historických pramenech se  Suchdol připomíná v roce 1379 na panství Konickém. Toho roku dal Sulík z Konice vepsat do zemských desek Suchdol s Dešnou a jinými vesnicemi bratřím Štěpánu a Ježku Kropáčovi z Holštejna. Jmenovaní odstoupili roku 1389 Suchdol s Hluchovem a Stražiskem Stiborovi z Cimburka a Tovačova. Roku 1579 prodal Václav Laškovský ze Švábenic Suchdol Václavu Henigarovi na Vilémově a roku 1596 Joachim Bítovský ze Slavíkovic odprodal Suchdol Jakubu Jalůvkovi z Melovic a jeho manželce Elišce.
Roku 1630 intabulovala Suchdol paní Šmerhovská z Lidkovic, rozená Jalůvková z Melovic, Janu Podstatskému z Prusinovic. Roku 1635 byl statek suchdolský odprodán k panství ptenskému Antonínu Miniattimu. Roku 1679 koupil statky Ptení a Suchdol Václav Bernard Bartodějský z Bartoděj a jeho syn Ignác prodal roku 1683 statek Janu Miniattimu. Z tohoto rodu přešel roku 1746 statek suchdolský a ptenský do majetku rodiny Hetzerové z Aurachu a roku 1757 klášteru sv. Kláry v Olomouci. Po zrušení kláštera roku 1782 náleželo panství Náboženskému fondu. Roku 1878 se dostal statek suchdolský do majetku Lichtensteinů.

studánka
Zajímavost:
Větrný mlýn holandského typu: postaven byl asi v roce 1842. Jisté je, že roku 1875 byl v provozu. Roku 1931 se ulomila křídla při vichřici a tehdy přestal sloužit svému původnímu účelu. Mlýn byl roku 1952 upraven k obytným účelům. Od roku 1954 byl vlastníkem Místní národní výbor. V roce 1961 se v něm nacházely dvě bytové jednotky.
Zdivo mlýna je z lomového kamene neomítnuté, šindelová valbová střecha s krátkým hřebencem byla nahrazena plechovou. Na mlýně je nainstalována napodobenina větrného kola, která nemá nic společného s větrným kolem původním.
V současné době je mlýn v soukromém vlastnictví, využíván k rekreačním účelům a proto je veřejnosti nepřístupný.
Klárky

Místní část obce Suchdol. Byla nazvána podle kláštera Klárova v Olomouci. Jemu náleželo před 200 lety panství ptenské a dvůr suchdolský. Roku 1785 byl suchdolský dvůr rozdělen a kolonie domků ve dvoře nazvána Klárkami.
V německých dokladech mají Klárky toto pojmenování: roku 1793 Klarendorf, Klarek, roku 1846 Klaradorf, roku 1872 Klarsdorf, Klárky. Němci za Protektorátu nazvali osadu Klaradorf.
Kaple z roku 1885 je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Kamený kříž před kaplí je z roku 1884.

Labutice
 

Dříve samostatná obec, nyní od roku 1960 místní část Suchdolu. Leží na náhorní rovině brodské v nadmořské výši 550 m. Domky stojí po obou stranách silnice ze Suchdolu do Brodku.
Původně měly Labutice jméno německé Schwanenberg. Toto jméno dostala ves po guberniálním radovi svobodného pána ze Schwanenberka. Počeštěním vzniklo jméno Labutice (německy Schwan je labuť).
Labutice byly založeny roku 1786 parcelací panského dvora, který patřil statku suchdolskému. První osadníci byli národnosti německé. Škola byla postavena roku 1900 (od roku 1919 vyučování v českém jazyce).
Kaple je zasvěcena sv. Štěpánu, prvomučedníkovi.

Lipová

První písemná zmínka  pochází z roku 1379. Tehdy prodal  lipovský dvůr Vaněk z Boskovic jakémusi Bohunkovi. Roku 1538 Kryštof z Boskovic dal lipovským svolení, že  místo roboty se mohou vykoupit. Od 16. století byli majitelé Lipové páni ze Zástřízl. Obec byla  za třicetileté války (1618 – 1648) vypálena a takřka úplně zničena, zůstalo  pouze 8 obydlených domů. Od konce 17. století  patřila obec Dietrichštejnům a od poloviny devatenáctého století Mensdorfům. Historie Lipové je spojená s boskovickým panstvím, od r. 1960 patří do prostějovského okresu.
Kaple z r. 1852 je zasvěcená  Panně Marii Bolestné.

Seč

Vesnička dostala jméno od vykáceného lesa – seče. Je nejmenší, ale asi  i nejmladší, i když přesné záznamy nejsou k dispozici. Byla založena  na panské půdě, pravděpodobně až po třicetileté válce. Existovala  ale už před r. 1750.  Do prostějovského okresu patřila  jako jediná už v r. 1879.
Kaple z roku 1887 je zasvěcena sv. Martinovi.
Na staré pečeti měl Suchdol obraz starozákonního světce Jana Křtitele. Lidová tradice vyprávěla, že zde u pramene v Suchém dole křtili slovanští apoštolové Cyril a Metoděj, když tudy procházeli z Velehradu cestou do Čech.Od roku 1911 byl Suchdol přiškolen do Jednova. Škola byla v Suchdole postavena roku 1911. Poštovní úřad byl zřízen již roku 1892.
Budova rolnické záložny v Suchdole byla postavena roku 1931. Rolnická záložna byla založena již roku 1872 jako svépomocný peněžní ústav, aby umožnila chudému místnímu obyvatelstvu levný úvěr a nabádala ke spořivosti.
Obec byla osvobozena 9. května 1945 bez boje a bez lidských obětí.  Novodobé dějiny poznamenala specificky období druhé světové války a čtyřicetiletého „budování socialismu“, která změnila zvláště architektonickou tvář vesnice, ze které se vytrácí charakteristický venkovský architektonický detail a tradiční tvarosloví.
Kaple z roku 1885 je zasvěcena sv. Anně.
Hrochov         Jednov           Klárky          Labutice           Lipová           Seč          Suchdol 
.
nahoru
nahoru
nahoru
nahoru
nahoru
nahoru
nahoru